үйлдвэрлэлийн менежер ажлын байрны тодорхойлолт examp