ашиг хүртэх зориулалттай шинэ төрлийн алтны суурийн ухуулгын сав